مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .
۱۳۹۱/۱۰/۱۰

راهبرد های گسترش فرهنگ عفاف

راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
مصوب پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ 04/05/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 17/05/1384 شماره ابلاغ: 2214/دش
 
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ 4/5/84 در چارچوب اصولو مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 413 مورخ 14/11/76) راهبردهایگسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نمود:

1ـ توسعة فرهنگ کنکاش و تفکردر مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها ؛
2ـتبیین دائمی جایگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقایسه آن با سایر مکاتب بهمنظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روی آوردنبه جاذبه‌ها و شخصیت‌های کاذب؛
3ـ تقویت بنیة اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانیتربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنهانسبت به آسیب های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛
4ـ اتخاذتدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمینو اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیة مراکز اداری و آموزشی؛
5ـتبیین آموزه‌های دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با قابلیت‌ها وویژگی‌های زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها؛
6ـ احیاء و ترویجسنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛
7ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوصارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه وخانواده؛
8ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف وحجاب درعرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیانهایاخلاقی خانواده و جامعه؛
9ـ تبیین دیدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب وضرورت بیان ، فلسفه، احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایطسنی جوانان و نوجوانان با شیوه‌های جذاب؛
10ـ توجه دادن به رعایت و نیز باورپوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی ویک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب‌های اجتماعی؛
11ـ افزایش آگاهیوالدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگویی آنان در اینامر؛
12ـ اهتمام جدی نهاد خانواده نسبت به تأمین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندانبه ویژه دختران و تأثیر آن در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی آنها؛
13ـ تبیین نقشعفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و تأثیر آن بر استقلال فرهنگی وسیاسی کشور؛
14ـ تقویت روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیانمستدل و منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و پرهیز از تقلید کورکورانه ازمد‌های غربی و تقویت مدگرایی ملی؛
15ـ تبیین ریشه‌های تاریخی و فرهنگی و نشانههای روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه تاریخی و تمدنفرهنگی؛
16ـ زمینه سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت وبروز قابلیت‌ها و توانمندیها و تأمین مطالبات خود به منظور جلوگیری از بروزجلوه‌گری‌های نامناسب در حیطة فرهنگ عفاف و حجاب؛
17ـ اختصاص بخشی از موضوعاتتحقیقاتی به بررسی «زمینه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسیتأثیرات محصولات فرهنگی کشور بر این موضوع؛
18ـ تشویق و ترغیب خانواده‌ها وجوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معیارهای شرعی انتخاب همسر، حقوق ووظایف یکدیگر، تقویت روحیة ساده زیستی و قناعت پیشگی در زندگی؛
19ـ تقویتهماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در برنامه‌ریزی و تأمین امکانات لازم جهت رفع مشکلاتاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛
20ـ توسعة فعالیت‌هایبنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خیرین در امر ازدواج جوانان؛
21ـارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای و توانمندیهای جوانان جهت توسعة طرح‌های خود اشتغالیو آشنایی با بازار کار و زمینه‌های مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز ازدواج، تشکیلخانواده و نهایتاً توسعة فرهنگ عفاف؛
22ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیةرسانه‌های کشور نسبت به ارائه الگوی مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگی خود (فیلم، سریال، تئاتر و…) و پرهیز از ایجاد تضاد و تناقض برای جوانان در اینامر؛
23ـ جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف وحجاب در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی؛
24ـ جهت دهی و تقویت امر عفاف و حجاب بااستفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت سازمان ها، احزاب، تشکل‌های غیردولتی و هیئت هایمذهبی در کشور؛
25ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقلال فرهنگی واقتصادی؛
26ـ سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب بهروش‌های صحیح تبلیغ و استفاده بهینه از آنها در مجامع دینی و خودجوش مردمی؛
27ـنظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجلات سینمایی در خصوصرعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛
28ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب وعفاف توسط زنان و مردان در برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری و پرهیز از یکسونگری؛
29ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف ازطریق معرفی سیره عملی معصومین (ع)، بزرگان علمی و ادبی و فرهنگی، منطبق با مقتضیاتزمان و مکان و شرایط سنی جوانان.
30ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و عفاف باحضور و فعالیت‌های اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛
31ـ توسعة ارتباطاتو تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در جهت تبیین وتعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و حجاب در ارائه برنامه ها و کالاهایفرهنگی؛
32ـ تربیت و توسعة نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی ـتبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخورد‌های خشن، فیزیکی و تحقیر آمیز بامتخلفین؛
33ـ هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجار‌ی‌هایفرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون؛
34ـ ارتقای سطح آگاهی وایجادحساسیت در مدیران نسبت به توسعة فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌هایتحت مسئولیت آنها؛
35ـ طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشیو فرهنگی در راستای توسعة امر عفاف و حجاب؛
36ـ ترغیب مسئولین و مدیران نسبت بهمناسب‌سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادرات، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها،شرکت‌های خصوصی برای شاغلین و مراجعین؛
37ـ توسعه و تنوع بخشی به الگو‌های مناسبحجاب و تبلیغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا شناختیجوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردنیک الگوی ثابت از حجاب؛
38ـ توجه دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگساز به مد به عنوانمؤلفه‌ای نوین و تأثیر گذار در جهت‌دهی به نوع پوشش و آراستگی جوانان؛
39ـ تشویقوترغیب و تبلیغ نماد‌ها و الگو‌های لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و ممانعتاز تبلیغ الگو‌های مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی؛
40ـ اتخاذ تدابیر لازم جهتتولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛
41ـ ایجاد زمینه‌های دسترسیعمومی به پارچه و لباس منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی و حمایت از طراحان وتولید کنندگان آن؛
42ـ ایجاد زمینة تبادل فرهنگی ملل اسلامی از طریق ارائهالگو‌ها ونماد‌های پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی؛
43ـ فراهم ساختن زمینه‌هایامکان رقابلت برای تولید کنندگان داخلی و حمایت مالی از آنها؛
44ـ تقویت فرهنگاستفاده از پارچه و لباس‌های منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی؛
45ـ تهیةمقررات لازم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف وحجاب؛
46ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترشفرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارشعملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد گردید.
1ـوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( رئیس کمیته)
2ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ( نائبرئیس کمیته)
3ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی (دبیر کمیته)
4ـ نماینده سازمان ملیجوانان
5ـ نماینده وزارت اطلاعات
6ـ نماینده نیروی انتظامی
7ـ نمایندهوزارت کشور
8ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
9ـ نماینده وزارتآموزش وپرورش
10ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
11ـ نماینده وزارتبهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
12ـ نماینده سازمان صدا و سیما
13ـ نمایندهوزارت بازرگانی
14ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر
15ـ نمایندهشورای فرهنگی اجتماعی زنان
16ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
17ـنماینده وزارت مسکن وشهرسازی
18ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
19ـ نمایندهوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
20ـ نماینده گمرگ جمهوری اسلامی ایران
21ـنماینده سازمان تربیت بدنی
22ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان
47ـ کمیتةترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه راهکار‌ها، آیین‌نامه‌هاو دستورالعمل‌های اجرایی و نقش دستگاه‌های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند


منبع : دفتر امور بانوان
۱۲۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان