مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .
۱۳۹۱/۱۰/۱۰

سیاست های فرهنگی اجتماعی ورزش زنان

 

سیاستهای فرهنگی - اجتماعی ورزش زنان کشور
مصوب چهارصد و هفتمین جلسه مورخ 22/07/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 17/08/1376 شماره ابلاغ: 3328/دش
شرح:
سیاستهاى فرهنگى- اجتماعى ورزش زنان کشور (نامه شماره 4017/6/دشمورخ 75/12/06 شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان) مطرح و به این شرح به تصویبرسید.

هدف:

فراهم آوردن زمینه دستیابى زنان به امکانات و تسهیلات ومکانهاى ورزشى در کشور با رعایت موازین اسلامى به منظور تأمین شادابى و سلامت جسمىو روانى زنان.

سیاستها:

1-تقویت فرهنگ ورزش و حمایت از فعالیتهاىورزشى مناسب با وضعیت جسمانى زنان با رعایت موازین اسلامى و پرهیز از اعمال سلیقهدر فعالیتها و محیطهاى ورزشى.

2-پرهیز از تبرّج و حرکتهاى انفعالى در مقابلالگوهاى منفى رفتارى در فعالیتهاى ورزشى زنان.

3-تشویق زنان به شرکت درفعالیتهاى تربیت بدنى با تأکید بر ورزش همگانى و ایجاد تشکیلات ورزشى از طریق تقویتبودجه و امکانات ورزش آموزشگاهى و احداث و تجهیز فضاها و اماکن ورزشىسرپوشیده.

4-ارائه الگوى شایسته از ورزش زنان به جوامع اسلامى.
 
 
 
اصلاح و تکمیل سیاستهای فرهنگی – اجتماعی ورزش زنان کشور
مصوب چهارصد و دهمین جلسه مورخ 04/09/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 26/09/1376 شماره ابلاغ: 3944/دش
شرح:
سیاستهاى فرهنگى- اجتماعى ورزش زنان کشور (نامه شماره4017 / 6/دشمورخ 75/12/06 شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان) مطرح و به این شرح به تصویبرسید.

هدف:

فراهم آوردن زمینه دستیابى زنان به امکانات و تسهیلات ومکانهاى ورزشى در کشور با رعایت موازین اسلامى به منظور تأمین شادابى و سلامت جسمىو روانى زنان.

سیاستها:

1-تقویت فرهنگ ورزش و حمایت از فعالیتهاىورزشى مناسب با وضعیت جسمانى زنان با رعایت موازین اسلامى و پرهیز از اعمال سلیقهدر فعالیتها و محیطهاى ورزشى و ایجاد هماهنگى در سطوح مختلف دولتى وغیردولتى.

2-پرهیزازتبرّج‏وحرکتهاى‏انفعالى‏درمقابل الگوهاى منفى رفتارى درفعالیتهاى ورزشى زنان.

3-تشویق زنان به شرکت در فعالیتهاى تربیت بدنى باتأکید بر ورزش همگانى و ایجاد تشکیلات ورزشى از طریق تقویت بودجه و امکانات ورزشآموزشگاهى و احداث و تجهیز فضاها و اماکن ورزشى سرپوشیده.

4-ارائه الگوىشایسته از فرهنگ ورزش زنان به جوامع اسلامى.

 


منبع : دفتر امور بانوان
۱۴۴


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان