مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .
۱۳۹۱/۱۰/۱۰

سیاست های فعالیت های بین المللی زنان

سیاستهای فعالیت‏های بینالمللی زنان

مصوب پانصد و شانزدهمین جلسه مورخ 16/02/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 30/02/1382 شماره ابلاغ: 1143/دش
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 516 مورخ 16/2/1382 به پیشنهادشورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سیاست‎های فعالیت‎های بین‎المللی زنان را به این شرحتصویب کرد:

مقدمه
تفکر اسلامی نسبت به زن براساس مکتب حیات‎بخش وحی وکنجکاوی جامعه جهانی برای دستیابی به آگاهی در مورد زنان مسلمان، مسؤلیت امت واحدهاسلام را روشن می‎سازد تا با در نظر گرفتن کلیه ابعادی که برای شخصیت زن متصور استجایگاه واقعی او را ترسیم نماید.
براساس این تفکر، تقویت شخصیت و جایگاه واقعیزن مسلمان در جهان با تأثیرپذیری از شخصیت والای حضرت زهرا (س) و ابعاد مختلف زندگیفردی و اجتماعی او شکل می‎گیرد. بنابراین اصلاح بینش‎ها و اعتقادات نادرست درعرصه‎های بین‎المللی و هدایت سیاست‎های جامعه جهانی نسبت به جایگاه زن براساس فرهنگاسلامی نیز یکی از وظایف مهم جمهوری اسلامی ایران در صحنه‎های بین‎المللیمی‎باشد.

اهداف:
1ـ‌ تبیین دیدگاه اسلام در مورد جایگاه، حقوق و شخصیتزن در نظام اسلامی بر محور عدالت اجتماعی و معرفی الگوی زن مسلمان ایرانی با تکیهبر مواضع اعتقادی و فکری اسلام در سطوح مختلف منطقه‎ای و بین‎المللی.
2ـ رشد وارتقای آگاهی‎های علمی و عملی زنان به منظور انجام تعامل مطلوب‎تر در عرصه‎هایبین‎المللی.
3ـ گسترش روابط و مناسبات فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی زنان (دولتی وغیردولتی) با زنان سراسر جهان براساس عزت، حکمت و مصلحت.
4ـ ایجاد وحدت رویه وتقویت هماهنگی دستگاههای مؤثر در فعالیت‎های بین‎المللی زنان و بهره‎برداری مناسباز امکانات و زمینه‎های مختلف برای تقویت و توسعه فعالیت‎های بین‎المللی زنان درراستای اصول سیاست‎ خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران.

سیاست‎هایراهبردی:
1ـ توسعه و تقویت ارتباط و گفتگو با زنان سراسر جهان با تأکید بر زنانپیرو ادیان الهی با زمینه مشترک فکری و فرهنگی برای تصمیم‎سازی و تأثیرگذاری درمجامع بین‎المللی.
2ـ تأکید بر نقش و تأثیر مهم تربیتی زن در خانواده و اجتماع وتحول جوامع در طول تاریخ با اشاره به الگوهایی که در قرآن کریم مطرح شده ونمونه‎های عملی در ایران.
3ـ تبلیغ دستاوردهای جمهوری اسلامی به منظور رشد علمیو فرهنگی زنان در جامعه ایران و اهمیت نقش آنان در فعالیت‎های فرهنگی، سیاسی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی.
4ـ اهتمام بر ارزش‎های معنوی و فرهنگ‎سازی و حفظحرمت زن مسلمان در برنامه‎ها و فعالیت‎های بین‎المللی با تأکید بر نقش عفاف و حجابدر روابط اجتماعی زنان.
5ـ تقویت و ارتقای آگاهی زنان در کلیه امور بین‎المللیآنان با تأکید بر حقوق بین‎الملل و آشنایی با شرایط و فضای مناسبات و روابط درمحافل بین‎المللی.
6ـ توسعه و تقویت مشارکت کمی و کیفی نهادهای دولتی و غیردولتیو افزایش حضور آنها در عرصه‎های بین‎المللی با در نظر گرفتن منافع و مصالح جمهوریاسلامی ایران.
7ـ توسعه مطالعات و تحقیقات به منظور ایجاد زمینه‎های مساعد رشد وتوسعه فعالیت‎های زنان در عرصه‎های بین‎المللی و شناسایی مشکلات، نارسایی‎ها وموانع موجود.
8ـ اهتمام مجدانه در انعکاس فراگیر و ترویج ارزش‎های اسلامی و شئونزن مسلمان به منظور مقابله با فرهنگ و تبلیغ بی‎بندوباری.
9ـ تقویت همکاری بینزنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم و نیازمند و انجمن‎ها،تشکل‎ها و جمعیت‎های اسلامی زنان مسلمان در دنیا.
10ـ تلاش برای ایجاد عرصه‎هایجدید و مناسب به منظور بدست گرفتن ابتکار عمل زنان ایران در تصمیم‎سازی‎ها وتصمیم‎گیری‎های بین‎المللی.
11ـ ایجاد فرصت‎ها و امکانات لازم در زمینه‎هایعلمی، فرهنگی و اعتقادی به منظور حضور مؤثر در مجامع بین‎المللی.
12ـ تقویتتبادل اطلاعات فرهنگی سازنده بین زنان ایران و جهان از طریق مطبوعات و رسانه‎هایگروهی.
13ـ استفاده از توانمندی‎های زنان در سطوح مختلف مدیریت امور بین‎الملل وسیاست‎های خارجی نظام اسلامی.

سیاست‎های اجرایی:
الف: ارتباطات
1ـایجاد و تقویت پایگاه اطلاعاتی متمرکز و به روز در مورد مسائل زنان برای مبادلهداده‎های اطلاعاتی و تحقیقاتی در سطح بین‎الملل.
2ـ شناسایی عرصه‎ها، موارد ومناسبت‎های مربوط به زنان در جهان از طریق توسعه فعالیت نمایندگی‎های فرهنگی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
3ـ بکارگیری و استفاده از نیرویزنان آگاه و متعهد در نمایندگی‎ها، پی‎گیری زمینه‎ها و مناسبت‎ها و شرکت
4ـ شناسایی و پژوهشنقش زنان برجسته در حرکتهای اسلامی، بیداری اسلامی و نهضت‎های آزادیبخش.
5ـ کسباطلاعات پیرامون سمینارها، مراسم، کنفرانس‎ها و گردهمایی‎های بین‎المللی زنان درعرصه‎های مختلف.
6ـ تدوین برنامه‎های مناسب برای بهبود روش‎ها و ایجاد شیوه‎هاینوین و کارآمد فرهنگی در خصوص نحوه حضور و ارائه مواضع جمهوری اسلامی ایران و ارائهطرح‎های فرهنگی در سطح بین‎الملل
7ـ بررسی تحلیلی اسناد بین‎المللی مربوط بهزنان و شرایط و نتایج همکاری‎های بین‎المللی در مسائل زنان.
8ـ بررسی تطبیقیمقررات و حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان در کشورها و مقایسه آن با نظام حقوقیزن در اسلام و ایران.
9ـ انجام پژوهش‎ در مورد دیدگاه اسلام در مسائل زنان وهمکاری پژوهشی بین کشورهای اسلامی در این زمینه به منظور شناسایی دیدگاههای مشترککشورهای اسلامی در مسائل زنان.

ج: پشتیبانی فرهنگی
1ـ تهیه و تقویتانتشارات بین‎المللی در مورد زنان در داخل و خارج و انعکاس مستمر گزارش ازفعالیت‎های زنان مسلمان در ابعاد مختلف.
2ـ اطلاع‎رسانی و برگزاری دوره‎هایآموزشی ـ فرهنگی برای خانواده‎های رایزنی‎های فرهنگی، سفرا و زنان مسلمان ایرانی درخارج از کشور.
3ـ تهیه و تدوین گزارش‎ها و اطلاعات مورد نیاز پیرامون اجلاس‎هایبین‎المللی.
4ـ ترجمه اسناد بین‎المللی زنان و مرتبط با زنان به منظوراطلاع‎رسانی در داخل کشور.
د: تهیة آیین‎نامه، نظارت و ارزیابی
وزارت امورخارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفترامور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شورای مدیریتحوزه علمیه قم در حدود وظایف خود ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ نسبت به تهیهآیین‎نامة اجرایی این سیاست‎ها اقدام نموده و برای نظارت بر اجرا یک نسخة آن را بههیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایند.


منبع : دفتر امور بانوان
۱۲۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان