مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .
سیاستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
مصوب پانصد و سیزدهمین جلسه مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 26/01/1382 شماره ابلاغ: 308/دش
 
شرح:
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه 513 مورخ20/12/81 به پیشنهادشوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، سیاستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دخترانرا به این شرح تصویب کرد:

مقدمه:
به اعتقاد جامعه شناسان فراغت تجربه‏اىاست که فرد هنگام رهایى از اشتغالات و الزامات کار روزانه بر اساس تمایلات ورهیافتهاى شخصى و مشارکت داوطلبانه متناسب با نیاز و ذوق خود انتخاب مى‏کند تا جسم،فکر و شخصیت او رشد و پرورش یابد. سیاست فرهنگى نظام اسلامى نیز درخصوص اوقات فراغتبر مبناى زمینه‏سازى جهت گذران مطلوب، مفید و سازنده آن و هدایت فکرى و عملى وبارور سازى اوقات زندگى است. لذا فراغت در نظام ارزشى اسلام جنبه فرهنگى و دینىداشته و از صورت تفریح و سرگرمى صرف خارج است. زمان فراغت، زمان رشد و شکوفایىاستعدادها، تقویت روحیه، مشارکت فعال فرهنگى و اجتماعى و زمان خودسازى در عین کسبنشاط پایدار، شادابى، طراوت و کارایى و رفع خستگى فکرى و روانى در زندگى فردى وجمعى است. لذا ضرورى است تا جوامع آگاه با اجراى سیاستهاى مناسب و سنجیده اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم کردن فضاها و محیطهاى مناسب فرهنگىو ورزشى، اتخاذ روشهاى تشویق‏آمیز و...، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگیرى کرده و بهبارورى آن کمک نمایند.

اهداف:
1ـ ایجاد هماهنگى میان کلیه دستگاههاىسیاستگذارى، برنامه‏ریزى، اجرایى و نظارتى بمنظور استفاده بهینه از توان و امکاناتموجود و تبادل تجربیات، اطلاعات و منابع درخصوص اوقات فراغت زنان و دختران.
2ـمهارت بخشى و ارتقاء سطح آگاهى، خردمندى و توانمندیهاى فردى، خانوادگى و اجتماعىزنان و دختران در راستاى ایفاى نقش اساسى آنان در عرصه‏هاى مختلف.
3ـ جهت دهى بهبرنامه‏ها و فعالیتهاى مختلف گذران اوقات فراغت زنان و دختران در راستاى تأمینسلامت جسمى و بهداشت روانى، کاهش اضطراب و خستگى، کسب نشاط و شادى، شناسایى و رشداستعدادها، تقویت تمایلات دینى و اخلاقى و هویت دینى و ملى زنان.
4ـ توسعه،تجهیز و گسترش امکانات مراکز فرهنگى و ورزشى براى گذران اوقات فراغت بانوان بااولویت به مناطق محروم.

مؤلفه 1 . برنامه و فعالیت
راهبرد 1 . ضرورت جهتدهى به برنامه‏ها و فعالیتهاى فرهنگى
سیاستهاى اجرایى:
- توجه به تنظیم وارائه برنامه‏ها و تولیدات فرهنگى ویژه بانوان، متناسب با سن، سطح تحصیلات، وضعیتتأهل و وضعیت فرهنگى - اجتماعى، نیازهاى روحى و روانى، مقتضیات محل زندگى، خصوصیاتاقلیمى، سنتها، آداب و رسوم محلى و منطقه‏اى.
- تبلیغ فرهنگ بهره‏ورى و استفادهبهینه و مثبت از اوقات فراغت در میان بانوان و خانواده‏هاى آنان از طریق ذکر فوائدآن در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و حساسیت بخشى به خانواده‏ها.
- جهت دهىزنان خانه دار در خصوص بهره‏ورى بهینه از اوقات فراغت در خانه از طریق افزایش سطحآگاهى، انجام کارهاى عام‏المنفعه و کسب سایر مهارتهاى فردى و اجتماعى توسطرسانه‏هاى مختلف و آموزش‏هاى غیر حضورى.
- جهت دهى برنامه‏ها به سمت رشد روحیهخلاقیت، ابتکار، نوآورى و تقویت اعتماد به نفس و خودباورى در میان زنان ودختران.
- توجه به بارورسازى اوقات فراغت متناسب با تحولات اجتماعى، فرهنگى واقتصادى جامعه.
- پرهیز از گرایش برنامه‏ها به سمت ابتذال، سطحى نگرى، خودباختگىفرهنگى و مظاهر فسادآور غرب.
- ترغیب عمومى بویژه در زنان و خانواده‏ها نسبت بهمؤانست بیشتر با طبیعت و بهره‏مندى از مواهب طبیعى و سیر و سفر.
- ترغیب زنان بهامر ورزش به عنوان مروجین و مشوقین ورزش در خانواده و تأثیر سلامتى و شادابى آنهادر تأمین سلامت روانى، اجتماعى و فرهنگى خانواده و جامعه.
- تبلیغ و ترویج فرهنگمطالعه و استفاده مطلوب از اوقات فراغت براى تقویت قوه ادراک و تحلیل و ارتقاء سطحآگاهى‏ها.
- توجه به جهت‏گیریهاى صحیح فکرى، فرهنگى، اعتقادى در برنامه‏هابمنظور آشنایى زنان و خانواده‏ها با زمینه‏ها و مجارى تهاجم فرهنگى، تحکیم ایمان،تقویت باور دینى و رشد هویت فرهنگى و اجتماعى آنان.
- تبیین، ترویج و تبلیغفرهنگ عفاف و رعایت اصول و موازین اخلاقى و ارزشى در محیطهاى فرهنگى.
- ارائهمعلومات لازم براى آشنایى، پیشگیرى و توانمند سازى زنان در مقابله با آسیبهاىاجتماعى و فرهنگى زنان، آگاهى از مسائل بهداشت جسمى، روانى، محیطى و تغذیه صحیحزنان و کودکان، اطلاع از روشهاى تربیتى و پرورش فرزندان، فنون و مدیریت خانه وروابط خانوادگى، حقوق و تکالیف زوجین، آشنایى با قوانین کشورى، مباحث اخلاقى و دینىدر قالبها و شیوه‏هاى جذاب و نوین.
- افزایش آگاهى و توان نقد و تحلیل مسائلفرهنگى - اجتماعى زنان درخصوص شخصیت‏پردازى و نقشهاى ارائه شده از زنان دررسانه‏هاى مکتوب و تصویرى.

راهبرد 2 . ضرورت تقویت و گسترش برنامه‏ها وفعالیتهاى مذهبى و اتخاذ تدابیر لازم براى جذب مخاطبین این برنامه‏ها
 
سیاستهاىاجرایى:
- ارائه اطلاعات و معلومات، متناسب با نیازهاى فکرى، فرهنگى و اجتماعىبانوان با رویکرد به مبانى دینى و منطبق با سیاستها و قوانین نظام جمهورى اسلامىایران.
- لزوم توجه به بزرگداشت مناسبتها و ایام ویژه و معرفى آداب و رسوممتعارف مراسم و اعیاد مذهبى.
- تقویت و تعمیق محتواى معنوى برنامه‏هاى تفریحى،ورزشى و سرگرم کننده و فرآورده‏هاى فرهنگى )فیلمها، نمایشگاهها، مسابقات، تئاترها و ...( ارائه شده در اوقات فراغت زنان و دختران.
- اتخاذ شیوه‏هاى تشویق مستقیم وغیر مستقیم زنان براى جلب مشارکت آنان و بهره‏ورى از برنامه‏هاى مذهبى و سازنده.
راهبرد 3 . توسعه تحقیقات بمنظور ارتقاء کیفى و کمّى برنامه‏ها و فعالیتهاىمربوط به اوقات فراغت زنان
سیاستهاى اجرایى:
- انجام تحقیقات نیازسنجى اززنان و دختران بمنظور موضوع‏بندى، اولویت بندى و تنظیم برنامه‏هاى مربوط به اوقاتفراغت زنان با رعایت اصل تنوع، جذابیت، کارآمدى و جدید بودن برنامه‏ها.
- تعییناولویتهاى تحقیقاتى در خصوص نحوه تأمین اوقات فراغت و ارزیابى مستمر از برنامه‏هاىفرهنگى بانوان از طریق پژوهشهاى نظر سنجى و تأثیر سنجى بر زندگى فردى، اجتماعىو.... زنان و دختران.
- انجام پژوهشهاى تطبیقى بمنظور استفاده از راهکارهاى عملىو اقدامات انجام یافته پیرامون اوقات فراغت زنان و دختران در کشورهاى مسلمان و غیرمسلمان.
- انجام پژوهشهاى تطبیقى براى بهبود وضع‏گذران اوقات فراغت زنان درمراکز فرهنگى مختلف و تبادل اطلاعات.

راهبرد 4 . ضرورت ایجاد زمینه‏هاىمناسب براى بهره ورى اقتصادى از اوقات فراغت زنان و دختران.
سیاستهاىاجرایى:
- ترویج فرهنگ کارمحورى و استفاده عملى از دانش در زندگى فردى و اجتماعىزنان و دختران.
- توجه به آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و دانشهاى کاربردى.
- مهارت بخشى لازم به زنان و دختران بمنظور گسترش اشتغال مولد خانگى و کاهش معضلبیکارى.
- ارزش گذارى و ارائه گواهینامه و مدرک معتبر رسمى به دانش‏آموزان ودانشجویان شرکت کننده در برنامه‏هاى اوقات فراغت و لحاظ نمودن آن در نظام آموزشىکشور و مراکز کاریابى.

مؤلفه 2: نیروى انسانى
راهبرد .1شناسایى، تربیتو بهره‏گیرى از نیروهاى کارآمد در عرصه فعالیتهاى فرهنگى و تقویت کادر فرهنگى مراکزمربوط.
سیاستهاى اجرایى:
- استفاده از زنان توانمند و متعهد )از دانشآموختگان حوزوى، دانشگاهى و نیروهاى دستگاههاى اجرایى( بمنظور جلب مشارکت آنان دربرنامه ریزى و اجراى اوقات فراغت بانوان.
- پیش بینى ضوابط و شرایط خاص علمى،اخلاقى و فرهنگى ویژه مربیان، متناسب با شرایط و ویژگیهاى برنامه‏هاى مختلف.
- لزوم استفاده از توانایى‏ها و ظرفیت‏هاى دختران روستایى و عشایرى و استفاده از آنانبراى بهینه‏سازى وضع فرهنگى - اجتماعى و اقتصادى زنان روستایى در قالب طرحهاى اوقاتفراغت.
- اتخاذ تدابیر لازم براى جذب و تربیت مدیران و برنامه‏ریزان فرهنگى - اجتماعى از میان بانوان متعهد و متخصص.

مؤلفه 3 . مدیریت و نظارت
راهبرد 1 . ضرورت تقویت مدیریت کلان فرهنگى و اتخاذ روشها و شیوه‏هاى کارآمد نظارتى دربرنامه‏ریزى اوقات فراغت
سیاستهاى اجرایى:
- تدوین شاخصها و نظام ارزشیابىاز عملکرد مدیران و برنامه‏هاى مراکز ذى‏ربط در ابعاد مختلف بمنظور تکمیل و ارائهالگوهاى موفق از نحوه گذران اوقات فراغت زنان.
- ارتقاء سطح آگاهیها وتوانمندیهاى فرهنگى مدیران و مسئولان از طریق برگزارى دوره‏هاى آموزش ضمن خدمتبصورت کوتاه مدت و دراز مدت.
- تشویق و ترغیب مدیران خلاق، معرفى شیوه‏هاى موفقمدیریت و نیز معرفى مراکز نمونه در گذران اوقات فراغت.
- نقد و ارزیابى مستمربرنامه‏هاى اوقات فراغت بانوان در مراکز ذى‏ربط بمنظور بازنگرى براى تعمیق محتوا وجذابیت و تقویت تمایلات دینى و اخلاقى در برنامه‏ها.

راهبرد 2 . هماهنگىمیان دستگاهها و مراکز فرهنگى براى استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروى انسانىیکدیگر
سیاستهاى اجرایى:
- تخصیص بودجه و منابع مالى و امکانات لازم توسطدستگاه و سازمانهاى ذى‏ربط براى تأمین اوقات فراغت بانوان و تبادل تجهیزات وامکانات بین دستگاههاى اجرایى براى تأمین اوقات فراغت بانوان.
- برنامه‏ریزى،ایجاد هماهنگى و نظارت بر اجراى سیاستها و برنامه‏هاى اوقات زنان و دختران در مرکزتوسط شوراى اجتماعى وزارت کشور در استانها به عهده کمیته زنان و جوانانمى‏باشد.
- تهیه گزارش عملکرد سالانه درخصوص برنامه‏هاى اوقات فراغت توسط مدیرانهر دستگاه و ارسال آن به کمیته زنان و جوانان در استانها و انتشار آن توسط شوراىاجتماعى وزارت کشور.
- شناسایى مشکلات و معضلات موجود در مراکز مربوط در خصوصگذران اوقات فراغت زنان و ارائه راهکارهاى مناسب براى حل آنان.

مؤلفه 4 . توسعه و تجهیز و گسترش امکانات
راهبرد 1 . شناسایى و گسترش امکانات و تجهیزاتفرهنگى دستگاهها براى استفاده بانوان در اوقات فراغت .
سیاستهاى اجرایى:
- ایجاد زمینه مناسب براى مشارکت و سرمایه‏گذارى سازمانهاى دولتى، غیر دولتى و آحادمردم براى احداث مراکز فرهنگى، هنرى و ورزشى ویژه بانوان.
- شناسایى و معرفىمراکز فرهنگى - اجتماعى )تخصصى و عمومى( براى اطلاع و استفاده سایر دستگاهها ونهادها از امکانات و تولیدات فرهنگى موجود و اطلاع رسانى عمومى به زنان و دخترانبراى بهره‏مندى از این مراکز.
- فراهم نمودن زمینه‏هاى لازم براى بهره‏مندىبانوان محروم و مستضعف از امکانات موجود فرهنگى بدون پرداخت هزینه.
- اتخاذتدابیر مناسب براى توسعه مراکز فرهنگى و بهره‏مندى سریع، آسان و ارزان از تسهیلاتفراغتى در محل زندگى بانوان و توزیع عادلانه این امکانات در استانهاى مختلفکشور.
- رعایت ضوابط معمارى اسلامى و ملى با توجه به خصوصیات روحى و جسمى بانواندر ساخت و تجهیز مراکز فرهنگى ویژه آنان.
- ایجاد مجتمع‏هاى چند منظوره فرهنگى،هنرى، ورزشى محفوظ و مستتر در تهران با امکانات گوناگون اعم از کتابخانه، سالناجتماعات، سالن سینما، مهدکودک، وسایل شهربازى، غذاخورى، محل خرید و ... بعنوان یکحرکت آغازین و الگویى.
- اختصاص بوستانها، مراکز فرهنگى و تفریحى مختصبانوان.
- پیش‏بینى ضبط و تکثیر کلاسهاى آموزشى براى استفاده غیرحضورى علاقمندان .

تبصره:
آیین‏نامه اجرایى سیاستهاى فوق را شوراى اجتماعى وزارت کشورتهیه و دبیرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به دستگاههاى ذى‏ربط ابلاغ مى‏کند. نظارت بر اجراى آن نیز بر عهده هیئت نظارت و بازرسى شوراى عالى انقلاب فرهنگىمى‏باشد.
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان