مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی
مدیرکل دفتر زنان وخانواده

    .

اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف

مصوب چهارصد و سیزدهمین جلسه مورخ 14/11/1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 06/12/1376      شماره ابلاغ: 4872/دش

 

شرح:

اصول و مبانى روشهاى اجرایى در مسأله گسترش فرهنگ عفاف وحجاب

براى آنکه روشهاى اجرایى دستگاههاى مختلف در اهتمام به تقویت عفاف وحجاب، منطقى و جامع و هماهنگ و تابع یک سلسله اصول و مبانى باشد. به این اصول ومبانى فهرست‏وار اشاره مى‏شود:

1-
عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقوى است. بنابراین براى تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهاى دینىافراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.

2-
درتوسعه فرهنگ عفاف و حجاب، لازم است به تحکیم ارزشها و مفاهیم اخلاقى خاصى از قبیل شرم و حیا و آزرم و غیرت که با عفاف و حجاب رابطه نزدیک و بى‏واسطه دارند و خود ازثمرات ایمان و تقوى محسوب مى‏شوند و نیز به آموزش احکام شرعى مربوط به عفاف و حجابو آموزش صحیح رفتار زن و مرد با یکدیگر در جامعه و خانواده توجه کافى مبذولشود.

3-
توضیح و تبیین دائمى فلسفه و فوائد عفاف و حجاب در زندگى فردى واجتماعى و بیان آثار و نتایج سوءعدم رعایت عفاف و بى‏حجابى براى درک حقیقت عقلانى ومنطقى عفاف و حجاب امرى ضرورى است.

4-
عفاف و حجاب یک امر تربیتى خانواده استو تربیت خانوادگى در تثبیت فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه و روح افراد، نقش اصلى وعمده را ایفا مى‏کند.

5-
لازم است توجه عموم افراد، خصوصاً جوانان به نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگى و ملى مستقل براى کشور و ملت و همچنین به آثارمثبت سیاسى این استقلال جلب و مقاصد دشمنان در ترویج فرهنگ برهنگى که خود یکى ازراههاى تهاجم فرهنگى است با ذکر شواهد و نمونه‏هاى تاریخى تشریحشود.

6-
ضرورى است به ریشه‏ها و زمینه‏هاى اجتماعى و اقتصادى ضعف عفاف و حجاب از قبیل روحیه اشرافى‏گرى و تجمل‏پرستى از یک سو و فقر و استیصال مادى از سوى دیگرو نیز دشواریهاى موجود بر سر راه ازدواج شرعى و قانونى و تشکیل خانواده توجه شود وبا مبارزه و مقابله با این ریشه‏ها و انگیزه‏ها موجبات ترویج و توسعه عفاف و حجاب فراهم شود.

7-
در توسعه و ترویج عفاف و حجاب باید بر فعالیتهاى فرهنگى،آموزشى و تبلیغى تأکید شده سعى شود فضاى اجتماعى و فرهنگى جامعه و محیط به نحوىساخته شود که افراد به صورتى طبیعى در آن فضا به رعایت عفاف و حجاب رغبت نمایند وبدان عادت کنند و از کارهایى که موجب بدبینى نسبت به اسلام و نظام اسلامى گرددپرهیز شود.

8-
در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان، مخاطبقرار گیرند و نقش و مسؤولیت مردان فراموش شود بلکه باید عفاف و حجاب به عنوان امرىکه به هر دو جنس زن و مرد مربوط مى‏شود، تلقى شود.

9 -
لازم است در معرفىاسوه‏ها و الگوها در جامعه، به عفاف و حجاب به عنوان یک ارزش، عنایت کافى شود و درتبلیغات و نیز در آثار ادبى و هنرى شأن و منزلت انسانى زنان و ارزش حجاب مورد توجهقرار گیرد.


10-تبلیغ عفاف و حجاب باید چنان باشد که خود موجب بدآموزى واشاعه فحشا نشود و دراین امر، مى‏باید مقتضیات سنى، روحى و فرهنگى مخاطبان موردتوجهقرار گیرد.

11-
در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب لازم است میان فعالیتهاى فرهنگى،ارشادى و اجرایى، همسویى و هماهنگى وجود داشته باشد و برنامه‏ها و اقداماتانجام‏شده به صورتى مستمر موردنظارت و ارزیابى قرار گیرد.

12-
در تبلیغ وترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه‏هاى مثبت تکیه شود و شیوه‏ها و طرز بیاندوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بى‏حجابىباید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاى خشن و اهانت‏آمیزخوددارى شود.

13-
مدیران و مسؤولان باید از آگاهى و حساسیت لازم نسبت بهمسأله عفاف و حجاب برخوردار باشند و مخصوصاً باید به آموزش صحیح مجریان تبلیغ وپاسدارى از عفاف و حجاب اولویت داده شود.

14-
در شهرسازى و معمارى باید فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار گیرد و محیط کار و نوع برنامه‏ها و استفاده از وسایل وامکانات به نحوى نباشد که خود موجب اختلاط نامناسب زن و مرد شود.


15-درترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید به نوع کار و شرایط مقتضیات محیط زندگى و خصوصیاتاقلیمى و سنتها و آداب محلى و منطقه‏اى مربوط به لباس و پوشش، با رعایت اصل حکمفقهى حجاب توجه شود و ضمن قائل شدن حرمت و احترام براى چادر به عنوان کاملترین ورایج‏ترین نوع حجاب و تشویق آن به دور از افراط و تفریط، از الزام همگان به استفادهاز یک نوع، رنگ و شکل خاص خوددارى شود. (مراکز ادارى، آموزشى و درمانى تابع ضوابطخاص خود مى‏باشند).

16-
به موازات اهتمام نسبت به عفاف و حجاب و تبلیغ وترویج آن باید تدابیرى اتخاذ شود تا چادر و انواع لباسهایى که استفاده از آنهالازمه رعایت عفاف و حجاب است به آسانى و با هزینه‏اى معقول و منطقى قابل تأمینباشد.

این اصول در 16بند در جلسه 413 مورخ 76/11/14 شورایعالى انقلاب فرهنگى به تصویب نهایى رسید

 

 


 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان