مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی

    .

نظرسنجی
مهم ترین مانع درمسیر پیشرفت زنان در پستهای مدیریتی چیست؟
آماربازدیدکنندگان