در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها توجه به نقش سازنده آن» و به منظور تحقق اهداف قانونی از جمله ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه، اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی در نظر دارد جهت بهبود و ارتقاء وضعیت زنان و برنامه ریزی متناسب با نیازهای آنان و استفاده بهینه از توانمندی های زنان در عرصه های مختلف با ایجاد بانک جامع اطلاعات زنان استان، اطلاعات صحیح ودقیقی از شرایط موجود بدست آورد. بدیهی است همکاری سرکارعالی در پاسخگویی دقیق به سوالات ما به ما در دستیابی به این هدف و سیاستگذاری صحیح، کمک خواهد کرد. کلیه اطلاعات ثبت شده در این بانک اطلاعاتی در اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری محفوظ خواهد بود.
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
تاریخ تکمیل اولیه فرم :