جلسات و باردید ها با بانوان فعال بخش خصوصی

شرح : جلسات و باردید ها با بانوان فعال بخش خصوصی

گالری تعداد : ۶


جلسات و باردید ها با دستگاههای اجرایی استان

شرح : جلسات و باردید ها با دستگاههای اجرایی استان

گالری تعداد : ۰


جلسات و باردید ها با مشاورین بانوان دستگاهها

شرح : جلسات و باردید ها با مشاورین بانوان دستگاهها

گالری تعداد : ۰


جلسات و باردید ها با مشاورین بانوان فرمانداریها

شرح : جلسات و باردید ها با مشاورین بانوان فرمانداریها

گالری تعداد : ۲۸


جلسات و بازدید های مربوط به معین های اقتصادی و فرهنگی

شرح : جلسات و بازدید های مربوط به معین های اقتصادی و فرهنگی

گالری تعداد : ۰


مصاحبه ها و اقدامات رسانه ای

شرح : مصاحبه ها و اقدامات رسانه ای

گالری تعداد : ۳