مدیرکل دفتر زنان وخانواده
سرکار خانم طهماسبی

    .
سیاستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
مصوب پانصد و سیزدهمین جلسه مورخ 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: 26/01/1382 شماره ابلاغ: 308/دش
 
شرح:
شوراى عالى انقلاب فرهنگى در جلسه 513 مورخ20/12/81 به پیشنهادشوراى فرهنگى و اجتماعى زنان، سیاستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دخترانرا به این شرح تصویب کرد:

مقدمه:
به اعتقاد جامعه شناسان فراغت تجربه‏اىاست که فرد هنگام رهایى از اشتغالات و الزامات کار روزانه بر اساس تمایلات ورهیافتهاى شخصى و مشارکت داوطلبانه متناسب با نیاز و ذوق خود انتخاب مى‏کند تا جسم،فکر و شخصیت او رشد و پرورش یابد. سیاست فرهنگى نظام اسلامى نیز درخصوص اوقات فراغتبر مبناى زمینه‏سازى جهت گذران مطلوب، مفید و سازنده آن و هدایت فکرى و عملى وبارور سازى اوقات زندگى است. لذا فراغت در نظام ارزشى اسلام جنبه فرهنگى و دینىداشته و از صورت تفریح و سرگرمى صرف خارج است. زمان فراغت، زمان رشد و شکوفایىاستعدادها، تقویت روحیه، مشارکت فعال فرهنگى و اجتماعى و زمان خودسازى در عین کسبنشاط پایدار، شادابى، طراوت و کارایى و رفع خستگى فکرى و روانى در زندگى فردى وجمعى است. لذا ضرورى است تا جوامع آگاه با اجراى سیاستهاى مناسب و سنجیده اقتصادى،اجتماعى و فرهنگى، ایجاد تسهیلات و خدمات، فراهم کردن فضاها و محیطهاى مناسب فرهنگىو ورزشى، اتخاذ روشهاى تشویق‏آمیز و...، از هدر رفتن اوقات فراغت جلوگیرى کرده و بهبارورى آن کمک نمایند.

اهداف:
1ـ ایجاد هماهنگى میان کلیه دستگاههاىسیاستگذارى، برنامه‏ریزى، اجرایى و نظارتى بمنظور استفاده بهینه از توان و امکاناتموجود و تبادل تجربیات، اطلاعات و منابع درخصوص اوقات فراغت زنان و دختران.
2ـمهارت بخشى و ارتقاء سطح آگاهى، خردمندى و توانمندیهاى فردى، خانوادگى و اجتماعىزنان و دختران در راستاى ایفاى نقش اساسى آنان در عرصه‏هاى مختلف.
3ـ جهت دهى بهبرنامه‏ها و فعالیتهاى مختلف گذران اوقات فراغت زنان و دختران در راستاى تأمینسلامت جسمى و بهداشت روانى، کاهش اضطراب و خستگى، کسب نشاط و شادى، شناسایى و رشداستعدادها، تقویت تمایلات دینى و اخلاقى و هویت دینى و ملى زنان.
4ـ توسعه،تجهیز و گسترش امکانات مراکز فرهنگى و ورزشى براى گذران اوقات فراغت بانوان بااولویت به مناطق محروم.

مؤلفه 1 . برنامه و فعالیت
راهبرد 1 . ضرورت جهتدهى به برنامه‏ها و فعالیتهاى فرهنگى
سیاستهاى اجرایى:
- توجه به تنظیم وارائه برنامه‏ها و تولیدات فرهنگى ویژه بانوان، متناسب با سن، سطح تحصیلات، وضعیتتأهل و وضعیت فرهنگى - اجتماعى، نیازهاى روحى و روانى، مقتضیات محل زندگى، خصوصیاتاقلیمى، سنتها، آداب و رسوم محلى و منطقه‏اى.
- تبلیغ فرهنگ بهره‏ورى و استفادهبهینه و مثبت از اوقات فراغت در میان بانوان و خانواده‏هاى آنان از طریق ذکر فوائدآن در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و حساسیت بخشى به خانواده‏ها.
- جهت دهىزنان خانه دار در خصوص بهره‏ورى بهینه از اوقات فراغت در خانه از طریق افزایش سطحآگاهى، انجام کارهاى عام‏المنفعه و کسب سایر مهارتهاى فردى و اجتماعى توسطرسانه‏هاى مختلف و آموزش‏هاى غیر حضورى.
- جهت دهى برنامه‏ها به سمت رشد روحیهخلاقیت، ابتکار، نوآورى و تقویت اعتماد به نفس و خودباورى در میان زنان ودختران.
- توجه به بارورسازى اوقات فراغت متناسب با تحولات اجتماعى، فرهنگى واقتصادى جامعه.
- پرهیز از گرایش برنامه‏ها به سمت ابتذال، سطحى نگرى، خودباختگىفرهنگى و مظاهر فسادآور غرب.
- ترغیب عمومى بویژه در زنان و خانواده‏ها نسبت بهمؤانست بیشتر با طبیعت و بهره‏مندى از مواهب طبیعى و سیر و سفر.
- ترغیب زنان بهامر ورزش به عنوان مروجین و مشوقین ورزش در خانواده و تأثیر سلامتى و شادابى آنهادر تأمین سلامت روانى، اجتماعى و فرهنگى خانواده و جامعه.
- تبلیغ و ترویج فرهنگمطالعه و استفاده مطلوب از اوقات فراغت براى تقویت قوه ادراک و تحلیل و ارتقاء سطحآگاهى‏ها.
- توجه به جهت‏گیریهاى صحیح فکرى، فرهنگى، اعتقادى در برنامه‏هابمنظور آشنایى زنان و خانواده‏ها با زمینه‏ها و مجارى تهاجم فرهنگى، تحکیم ایمان،تقویت باور دینى و رشد هویت فرهنگى و اجتماعى آنان.
- تبیین، ترویج و تبلیغفرهنگ عفاف و رعایت اصول و موازین اخلاقى و ارزشى در محیطهاى فرهنگى.
- ارائهمعلومات لازم براى آشنایى، پیشگیرى و توانمند سازى زنان در مقابله با آسیبهاىاجتماعى و فرهنگى زنان، آگاهى از مسائل بهداشت جسمى، روانى، محیطى و تغذیه صحیحزنان و کودکان، اطلاع از روشهاى تربیتى و پرورش فرزندان، فنون و مدیریت خانه وروابط خانوادگى، حقوق و تکالیف زوجین، آشنایى با قوانین کشورى، مباحث اخلاقى و دینىدر قالبها و شیوه‏هاى جذاب و نوین.
- افزایش آگاهى و توان نقد و تحلیل مسائلفرهنگى - اجتماعى زنان درخصوص شخصیت‏پردازى و نقشهاى ارائه شده از زنان دررسانه‏هاى مکتوب و تصویرى.

راهبرد 2 . ضرورت تقویت و گسترش برنامه‏ها وفعالیتهاى مذهبى و اتخاذ تدابیر لازم براى جذب مخاطبین این برنامه‏ها
 
سیاستهاىاجرایى:
- ارائه اطلاعات و معلومات، متناسب با نیازهاى فکرى، فرهنگى و اجتماعىبانوان با رویکرد به مبانى دینى و منطبق با سیاستها و قوانین نظام جمهورى اسلامىایران.
- لزوم توجه به بزرگداشت مناسبتها و ایام ویژه و معرفى آداب و رسوممتعارف مراسم و اعیاد مذهبى.
- تقویت و تعمیق محتواى معنوى برنامه‏هاى تفریحى،ورزشى و سرگرم کننده و فرآورده‏هاى فرهنگى )فیلمها، نمایشگاهها، مسابقات، تئاترها و ...( ارائه شده در اوقات فراغت زنان و دختران.
- اتخاذ شیوه‏هاى تشویق مستقیم وغیر مستقیم زنان براى جلب مشارکت آنان و بهره‏ورى از برنامه‏هاى مذهبى و سازنده.
راهبرد 3 . توسعه تحقیقات بمنظور ارتقاء کیفى و کمّى برنامه‏ها و فعالیتهاىمربوط به اوقات فراغت زنان
سیاستهاى اجرایى:
- انجام تحقیقات نیازسنجى اززنان و دختران بمنظور موضوع‏بندى، اولویت بندى و تنظیم برنامه‏هاى مربوط به اوقاتفراغت زنان با رعایت اصل تنوع، جذابیت، کارآمدى و جدید بودن برنامه‏ها.
- تعییناولویتهاى تحقیقاتى در خصوص نحوه تأمین اوقات فراغت و ارزیابى مستمر از برنامه‏هاىفرهنگى بانوان از طریق پژوهشهاى نظر سنجى و تأثیر سنجى بر زندگى فردى، اجتماعىو.... زنان و دختران.
- انجام پژوهشهاى تطبیقى بمنظور استفاده از راهکارهاى عملىو اقدامات انجام یافته پیرامون اوقات فراغت زنان و دختران در کشورهاى مسلمان و غیرمسلمان.
- انجام پژوهشهاى تطبیقى براى بهبود وضع‏گذران اوقات فراغت زنان درمراکز فرهنگى مختلف و تبادل اطلاعات.

راهبرد 4 . ضرورت ایجاد زمینه‏هاىمناسب براى بهره ورى اقتصادى از اوقات فراغت زنان و دختران.
سیاستهاىاجرایى:
- ترویج فرهنگ کارمحورى و استفاده عملى از دانش در زندگى فردى و اجتماعىزنان و دختران.
- توجه به آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و دانشهاى کاربردى.
- مهارت بخشى لازم به زنان و دختران بمنظور گسترش اشتغال مولد خانگى و کاهش معضلبیکارى.
- ارزش گذارى و ارائه گواهینامه و مدرک معتبر رسمى به دانش‏آموزان ودانشجویان شرکت کننده در برنامه‏هاى اوقات فراغت و لحاظ نمودن آن در نظام آموزشىکشور و مراکز کاریابى.

مؤلفه 2: نیروى انسانى
راهبرد .1شناسایى، تربیتو بهره‏گیرى از نیروهاى کارآمد در عرصه فعالیتهاى فرهنگى و تقویت کادر فرهنگى مراکزمربوط.
سیاستهاى اجرایى:
- استفاده از زنان توانمند و متعهد )از دانشآموختگان حوزوى، دانشگاهى و نیروهاى دستگاههاى اجرایى( بمنظور جلب مشارکت آنان دربرنامه ریزى و اجراى اوقات فراغت بانوان.
- پیش بینى ضوابط و شرایط خاص علمى،اخلاقى و فرهنگى ویژه مربیان، متناسب با شرایط و ویژگیهاى برنامه‏هاى مختلف.
- لزوم استفاده از توانایى‏ها و ظرفیت‏هاى دختران روستایى و عشایرى و استفاده از آنانبراى بهینه‏سازى وضع فرهنگى - اجتماعى و اقتصادى زنان روستایى در قالب طرحهاى اوقاتفراغت.
- اتخاذ تدابیر لازم براى جذب و تربیت مدیران و برنامه‏ریزان فرهنگى - اجتماعى از میان بانوان متعهد و متخصص.

مؤلفه 3 . مدیریت و نظارت
راهبرد 1 . ضرورت تقویت مدیریت کلان فرهنگى و اتخاذ روشها و شیوه‏هاى کارآمد نظارتى دربرنامه‏ریزى اوقات فراغت
سیاستهاى اجرایى:
- تدوین شاخصها و نظام ارزشیابىاز عملکرد مدیران و برنامه‏هاى مراکز ذى‏ربط در ابعاد مختلف بمنظور تکمیل و ارائهالگوهاى موفق از نحوه گذران اوقات فراغت زنان.
- ارتقاء سطح آگاهیها وتوانمندیهاى فرهنگى مدیران و مسئولان از طریق برگزارى دوره‏هاى آموزش ضمن خدمتبصورت کوتاه مدت و دراز مدت.
- تشویق و ترغیب مدیران خلاق، معرفى شیوه‏هاى موفقمدیریت و نیز معرفى مراکز نمونه در گذران اوقات فراغت.
- نقد و ارزیابى مستمربرنامه‏هاى اوقات فراغت بانوان در مراکز ذى‏ربط بمنظور بازنگرى براى تعمیق محتوا وجذابیت و تقویت تمایلات دینى و اخلاقى در برنامه‏ها.

راهبرد 2 . هماهنگىمیان دستگاهها و مراکز فرهنگى براى استفاده بهینه از امکانات، منابع و نیروى انسانىیکدیگر
سیاستهاى اجرایى:
- تخصیص بودجه و منابع مالى و امکانات لازم توسطدستگاه و سازمانهاى ذى‏ربط براى تأمین اوقات فراغت بانوان و تبادل تجهیزات وامکانات بین دستگاههاى اجرایى براى تأمین اوقات فراغت بانوان.
- برنامه‏ریزى،ایجاد هماهنگى و نظارت بر اجراى سیاستها و برنامه‏هاى اوقات زنان و دختران در مرکزتوسط شوراى اجتماعى وزارت کشور در استانها به عهده کمیته زنان و جوانانمى‏باشد.
- تهیه گزارش عملکرد سالانه درخصوص برنامه‏هاى اوقات فراغت توسط مدیرانهر دستگاه و ارسال آن به کمیته زنان و جوانان در استانها و انتشار آن توسط شوراىاجتماعى وزارت کشور.
- شناسایى مشکلات و معضلات موجود در مراکز مربوط در خصوصگذران اوقات فراغت زنان و ارائه راهکارهاى مناسب براى حل آنان.

مؤلفه 4 . توسعه و تجهیز و گسترش امکانات
راهبرد 1 . شناسایى و گسترش امکانات و تجهیزاتفرهنگى دستگاهها براى استفاده بانوان در اوقات فراغت .
سیاستهاى اجرایى:
- ایجاد زمینه مناسب براى مشارکت و سرمایه‏گذارى سازمانهاى دولتى، غیر دولتى و آحادمردم براى احداث مراکز فرهنگى، هنرى و ورزشى ویژه بانوان.
- شناسایى و معرفىمراکز فرهنگى - اجتماعى )تخصصى و عمومى( براى اطلاع و استفاده سایر دستگاهها ونهادها از امکانات و تولیدات فرهنگى موجود و اطلاع رسانى عمومى به زنان و دخترانبراى بهره‏مندى از این مراکز.
- فراهم نمودن زمینه‏هاى لازم براى بهره‏مندىبانوان محروم و مستضعف از امکانات موجود فرهنگى بدون پرداخت هزینه.
- اتخاذتدابیر مناسب براى توسعه مراکز فرهنگى و بهره‏مندى سریع، آسان و ارزان از تسهیلاتفراغتى در محل زندگى بانوان و توزیع عادلانه این امکانات در استانهاى مختلفکشور.
- رعایت ضوابط معمارى اسلامى و ملى با توجه به خصوصیات روحى و جسمى بانواندر ساخت و تجهیز مراکز فرهنگى ویژه آنان.
- ایجاد مجتمع‏هاى چند منظوره فرهنگى،هنرى، ورزشى محفوظ و مستتر در تهران با امکانات گوناگون اعم از کتابخانه، سالناجتماعات، سالن سینما، مهدکودک، وسایل شهربازى، غذاخورى، محل خرید و ... بعنوان یکحرکت آغازین و الگویى.
- اختصاص بوستانها، مراکز فرهنگى و تفریحى مختصبانوان.
- پیش‏بینى ضبط و تکثیر کلاسهاى آموزشى براى استفاده غیرحضورى علاقمندان .

تبصره:
آیین‏نامه اجرایى سیاستهاى فوق را شوراى اجتماعى وزارت کشورتهیه و دبیرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به دستگاههاى ذى‏ربط ابلاغ مى‏کند. نظارت بر اجراى آن نیز بر عهده هیئت نظارت و بازرسى شوراى عالى انقلاب فرهنگىمى‏باشد.
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۱۹۹
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۹۹ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۶۱ نفر
کل بازدیدکنندگان ۹۶۹۱۰۰ نفر
تعداد کاربران مهمان ۵۷ نفر
آماربازدیدکنندگان